گرفتن 1210 ضربه چقدر شکست قیمت

1210 ضربه چقدر شکست مقدمه

1210 ضربه چقدر شکست