گرفتن به عنوان مثال عرضه کل قیمت

به عنوان مثال عرضه کل مقدمه

به عنوان مثال عرضه کل